Dystrybutor Scanspeak
Przechowalnia

REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AKUSTYK.COM.PL

 

 

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

V. FORMA PŁATNOŚCI. KOSZTY DOSTAWY

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

X. REKLAMACJE.

XI. DANE OSOSBOWE

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

WSTĘP

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.akustyk.com.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony przez: Andrzeja Kisiel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AKUSTYK z siedzibą 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 8/284, NIP: 525 134 25 89, REGON: 012782424, telefon kontaktowy: 601 34 18 73, poczta elektroniczna: akustyk@akustyk.com.pl

 

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

 

I. DEFINICJE

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.akustyk.com.pl 

2. Sprzedawca – Andrzej Kisiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AKUSTYK, z siedzibą w 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 8/284, NIP: 525 134 25 89, REGON: 012782424

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

7. Towar –rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.

11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy. 

5. Wszystkie Towary oferowane na stronie www Sklepu internetowego do sprzedaży są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 

6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.akustyk.com.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;

d. aktywne konto e-mail.

8. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie 

oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na:

a. umożliwieniu  wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,

b. umożliwieniu  rejestracji i prowadzenia Konta Zamawiającego,

c. przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

d. udostępnieniu Klientom możliwości korzystania z usługi „Opinie klientów”. 

2. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników. 

3. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji Klient podaje m.in. login oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z loginem umożliwia dostęp do Konta Zamawiającego.

4. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego w zakładce NEWSLETTER.

5. Usługa „Opinie klientów” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru, za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sprzedającego, indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

6. Zamieszczając treści na stronie www Sklepu internetowego, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania zamieszczanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

7. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

8. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. 

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera” oraz „Opinie klientów”, o których mowa w ust. 1 lit c i d, zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” lub skorzystania z usługi „Opinie klientów” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

 

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.

3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a także dokonanie wyboru szczegółowych parametrów charakterystycznych dla danego Towaru spośród dostępnych na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

b. następnie dokonanie wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności i kliknięcie w pole „Podaj adres”;

c. wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, wprowadzenie danych osobowych i danych do wysyłki Zamówienia, oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole oraz kliknięcie w przycisk „Przejdź do kasy”,

d. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Możliwe jest także dokonanie Zamówienia drogą mailową na adres: akustyk@akustyk.com.pl.

W takim przypadku, Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 5. lit. c. powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą mailową do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

7. Każde Zamówienie jest potwierdzane pocztą elektroniczną przez Sprzedającego. W przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail, Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia. 

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

9. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

10. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania.

 

 

V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a. przedpłata na konto Sprzedającego poprzez płatność tradycyjnym przelewem lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej, po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego;

b. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera.

2. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Wpłata powinna nastąpić terminie do 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia z Zamawiającym. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

3. Przy Zamówieniu, którego wartość przekracza 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych), Zamawiający proszony jest o uiszczenie zaliczki na poczet Ceny w wysokości 25% Ceny, jednak nie mniej niż 500 PLN. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pozostałej Ceny w terminie:

a. 2 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedającego, że Towar jest gotowy do wysyłki – w przypadku wyboru przedpłaty na konto, lub

b. przy odbiorze Zamówienia od kuriera – w przypadku płatności za pobraniem.

4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania Zamówienia - w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”.

5. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier nie wnosi Towarów o wadze większej niż 30 kg do mieszkania, czy domu, Zamawiający proszony jest zatem o zapewnienie we własnym zakresie odpowiedniej ilość osób potrzebnych do odebrania Towarów i wniesienia ich do domu lub mieszkania.

6. Całkowite koszty dostawy Zamówienia to suma kosztów transportu, opakowania i kosztów logistycznych. Ceny dostaw oraz rodzaj przesyłki uzależnione są od wymiarów oraz wagi zamawianych Towarów. Koszt przesyłki dla każdego Zamówienia wyliczany jest automatycznie w trakcie składania Zamówienia, po umieszczeniu Towaru w koszyku wyświetla się koszt dostawy. Koszt dostawy widoczny jest zawsze pod ceną każdego Towaru na Stronie Towaru. W momencie gdy, wyświetla się koszt dostawy: 0,00 zł oznacza to, że dostawa jest GRATIS i Zamawiający płacą jedynie Cenę Towaru.

7. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na obszarze Rzeczypospolitej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku wyboru miejsca dostawy poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, koszt wysyłki Towaru zależy wyłącznie od wagi paczki oraz od kraju docelowego adresata, dlatego też Zamawiający proszony jest, w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży i kosztów dostawy o kontakt ze Sprzedającym na adres mailowy: akustyk@akustyk.com.pl

2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Czas realizacji Zamówienia podawany jest przy każdym Towarze na Stronie Towaru oddzielnie i zależny jest on od czasu ustalonego przez producenta Towaru.

5. Niektóre z Towarów produkowane są na „specjalne zamówienie”, np. gdy Zamawiający wybiera rodzaj forniru i jego wybarwienie, wówczas czas ich realizacji uzgadniany jest indywidualnie z Zamawiającym. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej.

5. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

6. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu weryfikacji  danych teleadresowych. 

7. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego kwoty, zgodnie z pkt V ust. 2 zdanie 2 niniejszego Regulaminu, Sprzedający może odstąpić od realizacja zamówienia. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzyma zwrot Towarów. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie.

<p style="margi

BRAK PRODUKTÓW
Oprogramowanie sklepu internetowego Darmowe sklepy internetowe
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl